Prawo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W myśl tego rozporządzenia jako urządzenia przeciwpożarowe uznaje się m.in.:


- Systemy oddymiania

- Systemy sygnalizacji pożaru

- Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

- Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

- Pompownie przeciwpożarowe

- Przeciwpożarowe klapy odcinające

- Urządzenia oddymiające

- Kurtyny dymowe

- Drzwi przeciwpożarowe

- Bramy przeciwpożarowe

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- Dźwigi dla ekip ratunkowych

KATEGORIE ZAGROŻENIA LUDZI:

  1. ZL I- zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
  2. ZL II- przeznaczone przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych
  3. ZL III- użyteczniści publicznej, niezakwalifikowane do ZL I, ZL II
  4. ZL IV- zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I, ZL II

 

Właściciele, zarzadcy budynków oraz placów składowych i wiat:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej;

2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczn-        budowlanymi

3) oznakowują znakami zgodnymi z PN:

- drogi i wyjścia ewakuacyjne

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych

- miejsca usytuowania elmentów sterujących urządzeniami ppoż. (przyciski ROP, przewietrzania itp)

- drzwi przeciwpożarowe

- drogi przeciwpożarowe

- itp.

 

POLSKIE NORMY:

 


W lutym bieżącego roku weszły w życie aktualne wersje Polskich Norm dotyczących systemów sygnalizacji pożaru oraz ochrony przed wybuchami:

 

- PN-EN 54-1:2011  systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie

 

- PN-EN 54-24:2008   Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24: Dzwiękowe systemy ostrzegawcze. Głośniki

 

- PN-EN 14491:2012  Systemy ochronne odciążajace wybuchy pyłów

 

- PN-EN 1127-1:2011  Atmosfery wubuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Cześć 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

 

- PN-EN ISO 15791-1:2014-03  Tworzywa sztuczne. Opracowanie i zastosowanie badań palności w średniej skali dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych . Cześć 1: Wytyczne ogólne

 

- PN-EN 671-1-2012  Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1. Hydranty wewnętrzne z wężem połsztywnym.

 

- PN-EN 671-1-2012  Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2. Hydranty wewnętrzne z wężem płaskoskładanym.

 

- PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa. Cześć 1. Zasady ogólne

 

- PN-EN 15254-6:2014-03  Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej. Ściany nośne. Część 6: Ściany osłonoweKontakt

EXOM- biuro

693 984 626

Poniedziałek - piątek:8.00-16.00
Sobota:nieczynne

43-600 Jaworzno, ul. Żytnia 7a

© 2013 ... Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności

Tworzenie stron hyh.pl